H O M E
제 품 소 개
 
  DS-HOT.S
  DS-HOT.W
 → DS-HST 1500
  DS-HST 1600
  DS-HUT 500
  DS-HLT
  DS-HLT 2
  DS-WK 1
  DS-WK 2
  DS-HMT
  DS-HMT 300
  DS-HMT 2
  DS-HMT 4
  DS-HMT 7
  DS-HAT 100
  DS-201A
  DS-201B
  DS-201B
  DS-LB
  DS-101
  DS-FD 203
  DS-NST 100
  DS-NST 100 D
  DS-TF 705
  DS-CG 2010
  DS-CG 2011
  DS-CG 2013
  DS-CG 201
  DS-CG 202
  DS-OSP 701
  DS-PHR 10
  DS-PHR 20
HOT MELT 접착제 도포과정에 선행하여 사용되는 자동 분사 장치입니다.
노즐타입에 따라 다양한 현상으로 적용하여 수행합니다.
압력장치를 통해 분사각도 및 도포외경을(5Ø~30Ø)을 자유자재로 조절할 수 있습니다.
작고, 가볍게 설계되어 조작이 간단하며, 특히 유아용 신발 작업에도 편리할 뿐만 아니라 장소의 제약을 받지 않습니다.
 
MODEL DS-HST 1500
GUN OR HEAD ONE
TANK CAPACITY 1Kg
WARM UP TIME 25~30 MINUTES
DIMENSIONS 360W X 650L X 650H
WEIGHT 220V 1Ø AC
POWER 30Kg
MOTOR 50rpm 60/50Hz (30:1)
AIR PRESSURE 3~5Kg/㎠
HMA MELT ACE 709-4, 708
 
Copyright ⓒ HOT-MELT. All Rights Reserved.